Booking NSVN

Trở về

Đây là phần mềm đặt phòng họp với các chức năng như:

- Đặt phòng theo quy định

- Nhập thông tin đặt phòng theo mẫu có sẵn

- Khởi tạo bộ hồ sơ tự động theo nội dung người dùng đã nhập (file Word hoặc PDF)

- Xử lý quy trình duyệt lệnh đặt phòng với 3 nhóm quản trị, một lệnh đặt phòng có tối đa 24 bước xử lý

- Kiểm tra thông tin đặt phòng. Kiểm tra lịch họp từng ngày...

- Thông báo đến Ứng dụng liên kết (Android hoặc IOS)

 

index-img