NSVN Newbie

Trở về

Website được sử dụng để đào tạo, giới thiệu công ty đến các thành viên mới tham gia vào đại gia đình Nu Skin

index-img

Thành viên mới sẽ được Admin khởi tạo tài khoản và gửi thông tin đăng nhập đến email thông qua web Admin. 

Trường hợp quên thông tin đăng thì Admin có thể cấp lại thông tin cho người dùng từ web Admin, hoặc người dùng có thể sử dụng chức năng quên mật khẩu (người dùng cần nhập email đã đăng ký để lấy lại mật khẩu)

Sau khi đăng nhập lần đầu thì hệ thống sẽ gửi mail thông báo đến người dùng về thời gian bắt buộc hoàn thành khóa học, kèm theo đó sẽ có 2 Quản trị viên giám sát, hướng dẫn cho người dùng khi cần thiết

index-img

Trong quá trình tìm hiểu về các bộ phận, nếu có những thắc mắc thì người dùng có thể gửi ngay cho bộ phận quản lý để được giải đáp, nội dung sẽ gửi đến Email mà Admin đã cài đặt trước đó

index-img

Người dùng có thể xem lại danh sách tổng hợp các bài giảng và tiến độ hiện tại để hoàn thành đúng thời hạn

index-img

Thông tin cá nhân có thể được cập nhật sau khi người dùng đăng nhập thành công, Tuy nhiên Email không thể thay đổi vì đây là email cho chính Nu Skin cung cấp

index-img

Hệ thống có chế độ thông báo các bài giảng chưa được hoàn thành để người dùng tiện theo dõi, Nếu trễ tiến độ quy định thì sẽ có email nhắc nhở gửi về tài khoản, kèm theo là thông báo đến Quản trị viên của người dùng đó

index-img

Nu Skin Newbie